Arkivbildare: Kalix Missionsförsamlings Nederkalix Kristeliga Ungdomsförening

Grunduppgifter

Kalix Missionsförsamlings Nederkalix Kristeliga Ungdomsförening
2738
  • 251400000 Kalix kommun 1967-

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2738     Kalix Missionsförsamlings Nederkalix Kristeliga Ungdomsförening


Den 2 December år 1900 samlades intresserade ungdomar i Kalix för att bilda en kristlig ungdomsförening. Protokollet säger " På liflig uppmuntran af distriktsföreståndare Holmström och resepredikanten Säfström vid Nederkalix missionsförenings stora höstmötes sista dag den 26 November s.å. beslöts att bilda en kristlig ungdomsförening af i trakten boende unga troende." Vid möte den 2 Dec. valdes predikanten A. Josefsson till ordf. och Mina landström tillsekreterare. 13 ungdomar anmälde sig till inträde i en matrikel.


Efter vissa ändringar i ett stdgaförslag enligt förebild av stadgar gällande för Betels ungdomsförening i Luleå, antogs stadgar för den nya föreningen i Kalix. Enligt dessa skulle föreningen bestå av "på Jesus troende ynglingar och jungfrur, hvilkas lif och bekännelse bär vittne om Gudsfruktan. " Märkligt och även opraktiskt är, att alla beslut skulle fattas genom röstning med slutna sedlar. Den första styrelsen bestod av följande personer: Ordf. predikanten A. N. Josefsson, v. ordf. Robert Asplund, sekr. Mina Landström, v. sekr. Ingeborg Bergman och kassör Yngve Noren. Kollekten vid mötet blev 3: 95 kr. Vid möte den 30 de. 1900 beslöts, att möten skulle hållas minst en gång i månaden, t. v. den 3:e Söndagen. Stadgar och medlemskort skulle tryckas i 200 och 50 ex. respektive. trycket av bådadera skulle få kosta höst 10 Kr. På medlemskorten skulle på framsidan finnas plats för namn och tryckt text: " Medlem af Nederkalix Kristliga Ungdomsförening" och på baksidan: "Vaken och bedjen, att i icke mån komma i frestelse." Matt. 26:41


Ur Nederkalix Kristliga Ungdomsförening 1900-1914 bildas . 

Länkar

Bilagor

Relationer