Arkivbildare: Equmeniakyrkan Kalix

Grunduppgifter

Equmeniakyrkan Kalix
Kalix Missionsförsamling
2445
Kalix
  • 251400000 Kalix kommun 1967-

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2445     Kalix MissionsförsamlingDen 26 oktober 1885 bildades Kalix Missionsförsamling, en av de som då var med A. B. Björkman i Bondersbyn skildrar händelsen på följande sätt "På inbjudan af Säfström samlades vi i början av oktober 1885 till möte i slöjdskolan i Kalix, varvid Bodlund m. fl predikade. Omedelbart efter predikan samtalades om nödvändigheten av de troendes sammanslutning för bedrivande av mission, och beslöts, att vi var för sig skulle tala med de troende om saken, samt att framlades samlas till nytt möte för beslut.


Den 26 oktober samma år samlades vi på ny inbjudan i Säfströms hem. Närvarande voro: Säfström, E. Bolund, K. J. Bergström, Aug. Strömberg, Johannes Sundqvist, J. Hedqvist, och A. B. Björkman samt komministrarna Markgren och Elvgren. Förhandlingarna pågingo i "lilla kammaren". Markgren hade fått sig tillsänt stadgar från en Missionsförening i Degerfors, vars ledning låg helt och hållet under Svenska Kyrkan och prästerna. Säfström hade även förslag till stadgar, enligt alla troende kunde få vara med. I disskisionen över föreningen kyrkopolitiska karaktär bröto sig meningarna stundom ganska skarpt. S. framhöll med eftertryck det oärliga i att skriva sådana stadgar, som man genast måste överträda. M. hade stora farhågor för en förening enligt Säfströms stadgeförslag. Huvudpartens ansåg med rätta, att en förening enligt Markgrens förslag vore alldeles förfelad, sådant  förhållandet var här. Elvgren framhöll, att det var meningen att bilda en förening, i vilken alla troende kunde vara med och hans prästliga kall ej alls hindrade honom att ingå som medlem.


Slutligen beslöts att bilda en Missionsförening, där alla på Kristus troende kunde och borde vara med för gemensamt arbete för Kristus. Omedelbart läste Säfström Joh. 17 kap, varpå vi böjde knä och utgjöto oss inför Gud, att det fattade beslutet måtte lända till välsignelse och Guds ära."


Matrikeln 20 dec 1885 upptog 18 medlemmar, av vilka 6 ännu levde då församligen firade sitt 40-års jubileum. Då hade medlemsantalet ökat till 260 trots att verksamhetsområdet då var något mindre. Sörens missionskrets hade nämligen anslutit sig till Töre Missionsförening redan 1902. År 1945 då Kalix Missionsförsamling firade sitt 60-års jubileum, levde endast en av dem, som var med från början, nämligen A. B. Björkman i Bonderbyn. han fick hembud den 22 juni 1947 och fick eftermälet "En pelare i Guds Församling".


Ur Kalix Missionsförsamlings 75-års Jubileum 1885-1960 Minnesskrift.


Namnändring 2015 till Equmeniakyrkan Kalix.

Källa: från församlingen 

Länkar

Bilagor

Relationer